Select Page

ኢማውስ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ

ናይ መጽሓፍ ቁዱስ ትምህርቲ ፕሮግራም (ኣፕ)

ኢማውስ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ

ናይ መጽሓፍ ቁዱስ ትምህርቲ ፕሮግራም (ኣፕ)

ምድህሳስ እምነት ክርስትናን ምርካብ ክርስቶስ

100% ነጻ

ኣብ ቡዙሕ ቋንቋታት ተዘርጊሑ ይርከብ

ኣብ’ዚ እዋን ቋንቋታት፡ ጀርመን፣ እንግሊዘኛ፣ ፈረንሳይ፣ ዓረብ፣ቻይናን ትግሪኛን (ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝዝረብ)። ኣብ ቀረባ መጻኢ ድማ፡ ፋርሲ (ኢራን)፣ ኣልባንያን ሩስያን።

ስምካ ከይጠቐስካ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ብቕጥታ ሓገዝ ትረኽበሉ

ካብ ኢንተርነት ወጻኢ ስሰርሕ

ሕጂ ኮምፑተራካ “ስማ ርት- ፎንካ“ ጻዓን

ነዚ ከተተግብ ር ግና ኣቐ ዲምካ “emmaus-app.com“
ምጥዋቕ የድሊ፣ ቀጺሎም ንዝስዕቡ ርክባት ድማ ተኸተል፣

ተዓዊትካ ዶ? ሰሊጡካዶ ? እንተድኣ ሰሪሑ ልካ ፣ ሓብርነና ኢኻ !
ማለት ፣ ኣብቲ ተዳልዩ ዘሎ ፎርሙላ ፣ ግብረ- መልሲ ላኣኽኢኻ !

ምርኻብ/ ሓሳባትካ ምሃብ/ ገምጋማዊ-ሪኢቶኻ ምሃብን